و عشق!!

 صدای فاصله هاست

صدای فاصله هايی که غرق ابهامند!!

/ 7 نظر / 6 بازدید
baraadar

در عشق فاصله ای نيست که صدا داشته باشد، چه برسد به ابهام.

بتول

برادر جان نمي داني چه دل تنگم / از عشق بوي ابهامها دلم تنگه / نه از تن پوش كهنه خويشتن / از اين گيرهاي برادران شبه دوست دلم تنگه / وزين بازار وحشتناك و دوستان دلم خون شد / نه از گير برادر وارانه دشمن دلم تنگه /

ستاره

اوا خواهر چادر سرت كن اينجا پر شده از برادر مواظب باش يهو نبرنت مادر

*

صداي نوي زندگي از ابهاهاماتي كه نزديك مي شوند و نزديكتر كه به واقعيت بپيوندند

سياوش

نه، صداي فاصله‌هايي كه مثل نقره تميزند و باشنيدن يك هيچ مي‌شوند كدر...

برادر

ستاره ، خواهر در حضور برادر نيازی به چادر نداره. ولی اگه يک شتاره از آسمون سرک بکشه، اون وقت چادر سرش ميکنه.