افسوس می خورم وقتی که خواهرم

در اين دروغزار پر از کرکس

فکر پرنده ای ست

فکر پرنده ای که ز پرواز مانده است.

/ 1 نظر / 9 بازدید
تنها، پر از احساس

و آن پرنده مانده از پرواز . . .. من هم مانده ام از . . .