دردی اگر داری و همدردی نداری

با چاه آن را در ميان بگذار

با چاه!

غم روی غم انداختن درديست جانکاه

گفتند اين را پيش از اين اما نگفتند

گر همرهان در چاهت افکندند و رفتند

آنگاه دردت را کجا فرياد کن !!!

آه ...

امروز خيلی خيلی تنها بودم02.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید