همسفر

چه خوبه مثل سايه همسفر تو بودن

همقدم جاده ها تن به سفر سپردن

چی ميشد شعر سفر بيت آخرين نداشت؟

عمر کوچ من و تو دم واپسين نداشت

آخر شعر سفر آخر عمر منه

لحظه مردن من لحظه رسيدنه

منو با خودت ببر ای تو تکيه گاه من

خوبه مثل تن تو با تو همسفر شدن

/ 1 نظر / 6 بازدید
هفتاره

ماه تر از آسمان و روشنتر از مهتاب