پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردني ست

00mjm.jpg

هزار سال به سوی تو آمدم ،

افسوس !

هنوز دوری ! دور از من ، ای اميد محال

هنوز دوری ، آه از هميشه دورتری !

هميشه ، اما در من کسی نويد می دهد

که می رسم به تو !

شايد هزار سال ديگر

صدای قلب ترا ، پشت آن حصار بلند

هميشه می شنوم

هميشه سوی تو می آيم

هميشه در راهم

هميشه می خواهم

هميشه با توام ، ای جان !

هميشه با من باش !

هميشه !

اما

هرگز مباش چشم به راه !

هميشه پای بسی آرزو رسيده به سنگ

هميشه خون کسی ريخته است به درگاه !

/ 20 نظر / 4 بازدید