قصه من و تو

گذشت لحظه هاي با تو بودن02.gif
و در پاييزعشقمان
نامي از دوست داشتن باقي نماند
چقدر زودگذر بود قصه من و تو
و درآنروز که دست بي رحم تقدير
درو کرد گندمزار دلهايمان را
و تهي شد همه جا ازعطر گل عشق
و در کوچ پرنده هاي غمگين
در آن کوير آرزو
شاعري دل شکسته وتنها
مي نوشت شعري به ياد با هم بودن ها
شعري براي خشکيدن گلهاي عشق در مزرعهدوست داشتنها
قطره اشکي به ياد همه خاطره ها

/ 7 نظر / 4 بازدید